Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje ili raspolaže Javna ustanova „Park prirode Velebit“ uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup, te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Javnoj ustanovi „Park prirode Velebit“. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ili Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije koje možete poslati:

  • na adresu Javne ustanove „Park prirode Velebit“, Kaniža gospićka 4b, 53000 Gospić, n/p službenice za informiranje Ivane Svetić;
  • na broj telefona: 053/560-450;
  • na broj faksa: 053/560-451;
  • elektroničkom poštom na: ivana.svetic@pp-velebit.hr ili
  • donijeti osobno u Javnu ustanovu „Park prirode Velebit“ radnim danom od 8:30 do 14:30 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.