Ispiši ovu stranicu
Ponedjeljak, 19 Kolovoz 2019 15:25

ODLUKA o poništenju dijela javnog natječaja

Na temelju članka 134. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13,15/18,14/19), članka 14. Statuta Javne ustanove Park prirode „Velebit“ (KLASA: 023-01/14-01/07, URBROJ: 2125/17-01-16-22 od 08. prosinca 2016.) Upravno vijeće Javne ustanove „Park prirode Velebit“ na svojoj 28. sjednici održanoj 19. kolovoza 2019. godine donosi

ODLUKU

o poništenju dijela javnog natječaja

I.

Poništava se dio javnog natječaja za prijem na neodređeno vrijeme voditelj pododjeljka – računovodstvo, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 77 od 14. kolovoza 2019. godine:

  1. a) voditelj pododjeljka – računovodstvo – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema ili preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09 i 63/11) – ekonomskog smjera

– 1 godina radnog iskustva

– poznavanje rada na osobnom računalu

– probni rad 3 mjeseca.“

II.

Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III.

Ova odluka bit će objavljena u Narodnim novinama, na web-stranici Javne ustanove „Park prirode Velebit“  (https://www.pp-velebit.hr/hr/ ) i web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr/ ).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Javna ustanova „Park prirode Velebit“

KLASA: 112-02/19-01/01

URBROJ: 2125/17-01-19-14

Pročitano 1767 puta