Petak, 2 Prosinac 2016

Virtualne šetnje

 

virtualne-setnje

Linkovi

Dinaridi-logo-HRV160

grifon

Brojač posjeta

204925
DanasDanas320
JučerJučer313
Ovaj tjedanOvaj tjedan1801
Ovaj mjesecOvaj mjesec633
UkupnoUkupno204925
Cerovačke špilje
Kudin Most - most na Krupi
Pogled sa Dabarske kose prema moru
Pogled na Dabre sa dabarske kose
Zavratnica
Premužićeva staza
Dabarski kukovi - pogled sa Kize
Cerovačke špilje
1/7 
start stop bwd fwd
 
Javna ustanova Park prirode Velebit prijavila je projekt „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje- održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem“  na Javni poziv „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“ Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u partnerstvu sa Zadarskom županijom, Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije „Naturom Jaderom“ i Zagrebačkim speleološkim savezom. Planirano ulaganje iznosi 68.453.850,00 kuna. Predloženi projekt “ ima za cilj uspostaviti aktivni sustav zaštite resursne osnove, unaprijediti infrastrukturu te razviti model upravljanja Cerovačkim špiljama. Integralnim projektom definiraju se polazišta za uspostavu održivog modela gospodarenja i upravljanja područjem Cerovačkih špilja i Javne ustanove „Park prirode  Velebit“,  a koja su usmjerena k očuvanju i trajnom vrednovanju bio-raznolikosti ekološke mreže i geomorfoloških fenomena, te osiguravaju ostvarenje zadaća od javnog interesa kroz poticanje i razvoj znanstveno-istraživačke, kulturne, odgojno-obrazovne i posjetiteljsko-rekreativne aktivnosti na području Parka prirode Velebit.
Najznačajnije aktivnosti na poboljšanju infrastrukture su izgradnja i opremanje centra za prihvat i informiranje posjetitelja, uređenje pješačko kolne površine, uređenje šetnica od prihvatnog centra do Donje i Gornje špilje, izgradnja pješačkog prijelaza (mosta) preko željezničke pruge, uređenje Cerovačkih špilja za posjećivanje (izmjena rasvjete i uređenje staza u špiljama). Bitan segment projekta su i aktivnosti vezane uz izradu i implementaciju edukacijsko-interpretacijskog programa Centra izvrsnosti „Cerovačke špilje“ s 2 ključna podprograma (a) o zaštiti prirode i biološke raznolikosti te očuvanju  okoliša šireg utjecajnog područja temeljnog fenomena Cerovačke špilje; (b) jedinstveni edukacijsko-interpretacijski program za očuvanje krša i krškog podzemlja , kao i programa stručno-znanstvenih istraživanja, inventarizacije i valorizacije šireg područja.
 
Posebno se zahvaljujemo cijelom timu koji je bio uključen u pripremu natječajne dokumentacije.
 
 
Javna ustanova „Park ­prirode Velebit“ 31. ­listopada 2016 .g. or­ganizira događaj pod ­nazivom „2. Noć vješt­ica u Cerovačkim špil­jama“ u Gračacu. Događaj uključuje vođenje­ posjetitelja u Donju­ špilju u noćnim sati­ma (s početkom u 19 s­ati), a posjetitelje ­pozivamo da dođu u št­o većem broju maskira­ni, od kojih će najbo­lji biti i nagrađeni.­ Na ulazu će Vas čeka­ti besplatan čaj dobr­odošlice. U šetnji stazom prema špilji se ­kriju razna iznenađen­ja, a također posjeti­telji će moći po vlas­titoj želji, doživjet­i jedinstveno iskustv­o koje se naziva „aps­olutni mrak“ i može s­e dočarati samo u pro­storima kao što je šp­ilja. Za obilazak svi­h grupa bit će zaduže­ni već iskusni vodiči­, a od posjetitelja s­e traži samo da pones­u svjetiljku­ koja će im biti potr­ebna za prolazak staz­om do Donje špilje.
 
Ulaznice se mogu kupi­ti i ranije u Javnoj ­ustanovi „Park prirod­e Velebit“, na adresi­ Kaniža Gospićka 4b i­li na sam dan događaj­a na ulazu u Cerovačk­e špilje, gdje se sva­kako svi posjetitelji­ moraju javiti i ako ­su unaprijed kupili ulaznice. 
 
Cijene ulazn­ica su:
50 kn-odrasle­ osobe
40 kn-student­i 
30 kn-djeca.
 
Predočenom ulaznicom po­pust na taj dan ostv­arujete u Restoranu Z­vonimir (10% na hranu­ i piće) te u kafićim­a „Marino“ i „Rustika­“ na njihove party ponude za Noć vještica­.
 
Više informacija o s­vemu možete dobiti :
-Na broj 053/ 56­0-450,
-E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
-Facebook profilu Park prirode Vel­ebit (#natureparkvele­bit),
 -Na našem Instagram profilu.
 
Naime ovaj događaj j­e prošle godine održa­n prvi put i pokazan ­je veliki interes pos­jetitelja koji su dož­ivjeli ovo zanimljivo­ iskustvo, a ove godi­ne očekujemo još veći­ broj gostiju.
 
 
 
Klasa: 023-01/16-01/08
 
Urbroj: 2125/17-01-16-04 od 17. VI. 2016. (2455)
 
Upravno vijeće Javne ustanove »Park prirode Velebit«, Kaniža Gospićka 4b, Gospić, nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, klasa: 112-01/14-01/04, urbroj: 517-03-1-1-15-385 od 23. prosinca 2015. godine, na temelju članka 134. Zakona o zaštiti prirode i Odluke Upravnog vijeća, klasa: 023-01/16-01/8, urbroj: 2125/17-01-16-04 od 17. lipnja 2016. godine, raspisuje
 
NATJEČAJ
 
za stručnog voditelja/voditeljicu Javne ustanove »Park prirode Velebit« – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.
 
Uvjeti:
 
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i tehničkih područja
 
– radno iskustvo od najmanje 5 godina na poslovima struke
 
– aktivno znanje jednoga stranog jezika
 
– poznavanje rada na PC-ju
 
– posjedovanje vozačke dozvole za B-kategoriju.
 
Uz prijavu je potrebno priložiti:
 
– životopis
 
– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome ili drugi vjerodostojan dokaz)
 
– preslik domovnice
 
– dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO-a), odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a koju zavod izdaje na osobno traženje osiguranika na šalterima područnih službi/ureda ili presliku ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove
 
– preslik vozačke dozvole
 
– potvrdu o nekažnjavanju, ne stariju od 6 mjeseci
 
– program rada za mandatno razdoblje od 4 godine.
 
Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima.
 
Rok za podnošenje prijava: 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
 
O imenovanju, odnosno izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Prijave slati na adresu: Javna ustanova »Park prirode Velebit», Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić, s naznakom: »Ne otvaraj – natječaj za stručnog voditelja«.
 
Javna ustanova »Park
prirode Velebit«, Gospić
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posjetite izložbu fotografija "Cerovačke špilje- novootkriveni dijelovi" u Zagrebu, u knjižnici Vjekoslava Majera, Meštrovićev trg 1G, Zapruđe. Izložbu je moguće pogledati do 30. lipnja.

Više pogledajte ovdje.